Geschillencommissie

Intern klachtreglement KDV Peuter Thuis

KDV Peuter Thuis heeft in het kader van de Wet kinderopvang per 1 januari 2016 een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Afhankelijk van de klacht kan deze worden ingediend bij de directeur, Janet Viejou. Zij is te bereiken per e-mail: info@tussenthuis.nl of telefonisch: 06- 21 86 57 57. Een formele klacht dient binnen 4 weken na het ontstaan van het probleem schriftelijk te worden ingediend. Dit is mogelijk via het klachtenformulier. Na ontvangst van de schriftelijke klacht krijgt u altijd per omgaande een ontvangstbevestiging. Daarna wordt u klacht zorgvuldig onderzocht en wordt u als ouder zoveel mogelijk op de hoogte gehouden van de behandeling. De klacht, rekening houdend met de aard ervan wordt binnen 3 weken behandeld Duurt het langer? Dan nemen wij contact met u op. U wordt schriftelijk op de hoogte gebracht wat er met de klacht is gedaan en wat daar de reden voor is en binnen welke termijn deze maatregelen worden gerealiseerd. Leidt uw klacht tot aanpassingen in onze werkwijze, dan laten we u dat weten. Uw klacht wordt uiterlijk binnen 6 weken afgehandeld.

Voor het klachtenformulier van KDV Peuter Thuis klikt u hier.

KDV Peuter Thuis
T.a.v. Janet Viejou
Monnikskaplaan 1
6841 KC Arnhem

Extern klachtreglement KDV Peuter Thuis

Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag. www.klachtenloket-kinderopvang.nl of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie www.degeschillencommissie.nl. In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie. 

De Geschillencommissie
Postadres:
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Telefoon: 070-310 53 10
Maandag t/m vrijdag 9:00 - 17:00 uur
www.degeschillencommissie.nl 

De klachten moeten betrekking hebben op de kwaliteit van de kinderopvang.
Niet behandeld kunnen worden:
- geschillen betreffende de niet-betaling van een factuur indien daaraan geen inhoudelijke klacht ten grondslag ligt;
- geschillen met betrekking tot schade als gevolg van dood, lichamelijk letsel of ziekte.
Er dient klachtengeld betaald te worden ( € 25,-) maar aanmelding is laagdrempelig, een advocaat is niet nodig. De uitspraak is bindend. Een geschil aan de Commissie moet altijd - zo snel mogelijk - eerst met de ondernemer besproken zijn.

Klachtenkamer oudercommissies
Dit is een klachtenregeling m.b.t. het gevoerde beleid van de opvang en de adviesmogelijkheden die een oudercommissie heeft. Het gaat hier om beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid;  openingstijden; het beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten ten behoeve van de kinderen; de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten en het aanwijzen van personen die belast worden met de behandeling van klachten en de wijziging van de prijs van kinderopvang. Bij conflicten tussen de ouderraad en KDV Peuter Thuis kan gebruik worden gemaakt van de Klachtenkamer. Voor meer info klik hier

Jaarverslagen Klachtencommissie

Jaarverslag klachtencommissie 2016

Jaarverslag klachtencommissie 2015

Jaarverslag klachtencommissie 2014